BuyBestShop

Welkom, Aanmelden

-->

 

Algemene voorwaarden

 


 

  

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing. 
1.2. Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de klant van BuyBestshop (nader te noemen de klant) zijn niet van toepassing.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN

2.1. BuyBestshop zal binnen 2 werkdagen volledig ingevulde e-mail voorzien van een duidelijke vraagstelling, beantwoorden.
2.2. Alle aanbiedingen van BuyBestshop zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten.
2.3. De in catalogi of andere documentatie van de BuyBestshop opgenomen gegevens zoals prijzen, specificaties en afbeeldingen zijn aan wijziging onderhevig en binden BuyBestshop niet, tenzij deze gegevens uitdrukkelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

3.1. De prijzen luiden in Euro, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.2. De in de website getoonde prijzen zijn onder voorbehoud. 

ARTIKEL 4. LEVERTIJD

4.1. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. BuyBestshop zal er alles aan doen om de goederen te leveren binnen de gestelde termijn. 
4.2. Zodra BuyBestshop kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft BuyBestshop hiervan zo spoedig mogelijk bericht aan de klant onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.
4.3. Indien de verhindering van de nakoming, als in het vorige bedoeld, langer dan dertig (30) dagen aanhoudt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4.4. Indien de levertijd bekend is zal dit worden aangegeven in onze correspondentie. Na verzending van het pakket volgt, indien ingevuld in het bestelformulier, correspondentie via e-mail waarin staat hoe de zending via internet gevolgd kan worden.

ARTIKEL 5. AFLEVERING, BEZORGING

5.1. Op verzoek van de klant kan BuyBestshop de zaken bezorgen op een door de klant aan te geven plaats binnen Nederland. Indien de klant de zaken naar het buitenland wil versturen, worden hiervoor extra verzendkosten in rekening gebracht aan de klant. Bij verzenden van amerikaanse koelkasten en dubbele zonnebankcombinaties behouden we ons het recht voor in bijzondere gevallen een bezorgtoeslag in rekening te brengen. 
5.2. BuyBestshop behoudt zich het recht voor kosten van bezorging afzonderlijk aan de klant in rekening te brengen.
5.3. BuyBestshop is niet aansprakelijk voor schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van BuyBestshop.

ARTIKEL 6. RISICO EN EIGENDOM

6.1. Het risico van de zaken gaat van BuyBestshop over op de klant op het moment van aflevering. 6.2. Indien de partijen zijn overeengekomen dat de zaken zullen worden bezorgd gaat het risico van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, van BuyBestshopover op het moment van bezorging.
6.3. Indien de klant niet tijdig aan BuyBestshop mededeelt de zaken niet in ontvangst te kunnen nemen, gaat het risico over van BuyBestshop op de klant op het moment dat de klant in verzuim is en zal BuyBestshop de zaken gedurende een redelijke termijn daarna opslaan en verzekeren, een en ander voor de rekening en risico van de klant. 6.4. Het eigendom van de zaken gaat van BuyBestshop over op de klant eerst nadat de klant de koopprijs en al het overige dat zij krachtens enige koopovereenkomst, alsmede krachtens een vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige aan BuyBestshop is verschuldigd, heeft voldaan. BuyBestshop heeft het recht de goederen terug te nemen zonder tussenkomst van derden en aankondiging indien de betaling achterwege blijft.

ARTIKEL 7. BETALING

7.1. Vooraf: U kunt het product thuis laten bezorgen door BuyBestshop. Na voldoening op de bankrekening van BuyBestshop ontvangt de klant het product. (gratis service verzenden).
7.2. Comfort Card: dit is een financieringsmaatschappij, d.w.z. betaling aan de financieringsmaatschappij in termijnen waar een rente over betaald wordt. 
7.4. Op rekening: binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur dient de betaling plaats te vinden. Dit geldt alleen als BuyBestshop dit met de klant nadrukkelijk heeft afgesproken.
7.5. Indien BuyBestshop het artikel niet zelf gaat bezorgen maar laat bezorgen door de leverancier/importeur van uw bestelde artikel die uitsluitend het vervoer voor zijn rekening neemt moet de nota vooraf zijn voldaan. BuyBestshop laat dit weten via de mail nadat de bestelling geplaatst is.
7.6. Bij niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de klant gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim, onverminderd de aan BuyBestshopverder toekomende rechten.
7.7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die BuyBestshop moet maken tot verhaal van haar vordering(en), zijn geheel voor rekening van de in verzuim zijnde klant.

ARTIKEL 8. GARANTIE

8.1. BuyBestshop garandeert dat herstel van defecte artikelen zelf door reparatie ter plekke of door retourzending van klant aan BuyBestshop, gevolgd door herstel of een vervangend artikel binnen redelijke termijn uit te voeren. 
8.2. BuyBestshop garandeert de geleverde zaken overeenkomstig de fabrieks- c.q. importeursbepalingen gedurende de op het garantiebewijs vermelde termijn.
8.3. Een beroep op garantie wordt slechts door BuyBestshop in behandeling genomen indien de klant dit beroep bij BuyBestshop indient binnen de gestelde garantietermijn van het artikel..
8.4. Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele door BuyBestshop aan de klant afgegeven aankoopbon c.q. factuur.
8.5. Ieder recht op garantie vervalt indien - Zonder toestemming van BuyBestshop, door of namens de klant wijzigingen in of reparaties aan de geleverde zaken zijn aangebracht. - Er sprake is van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaak, waaronder wordt begrepen het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud. - De geleverde zaak wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik.
8.6. De kosten voor wijziging in of reparaties aan de geleverde zaken die zonder voorafgaande toestemming van BuyBestshop door of namens de klant zijn verricht, komen nimmer voor rekening van BuyBestshop.
8.7. Niet goed, geld terug garantie; dit geldt indien het afgeleverde artikel afwijkt van het door de klant bestelde type nummer of kleur of als er op de website van BuyBestshop een onjuiste omschrijving vermeld staat. (uitsluitend van toepassing indien het artikel ongebruikt en orgineel verpakt is binnen de wettelijke termijn van 14 dagen)

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. BuyBestshop is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de klant of derden indien en voor zover de schade het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst door BuyBestshop.
9.2 De aansprakelijkheid van BuyBestshop overeenkomstig het voorgaande lid is beperkt tot maximaal de aanschafprijs van de geleverde zaak, tenzij de schade het gevolg is van grove nalatigheid dan wel met opzet van de zijde van BuyBestshop.
9.3 BuyBestshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.


Afkoelingsperiode: 
U heeft een afkoelingsperiode van 7 werkdagen om zonder opgaaf van redenen het product origineel in de doos te retourneren. Het product mag niet gebruikt zijn. De kosten hiervan zijn voor rekening klant. De goedereen dienen dan bij u thuis te worden afgehaald door de eigen bezorgdienst van Buybestshop. De kosten hiervan zijn voor rekening klant.  (aankopen die speciaal zijn en op bestelling zijn gemaakt en derhalve maatwerk zijn vallen buiten dit recht.)
Eventueel reeds betaalde bedragen worden binnen de wettelijke termijn van maximaal 14 dagen aan u terugbetaald. De kosten van het terugzenden van het artikel zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door BuyBestshop binnen 14 dagen uitgevoerd.


Annuleringskosten:
Bestellingen kunt u altijd annuleren. Alle annuleringen dienen schriftelijk aan BuyBestshopkenbaar te worden gemaakt. Dit kan via de mail, fax of post. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam en ordernummer te vermelden. Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen (bij vooruitbetalen) hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan BuyBestshop heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. 
Reeds betaalde bedragen worden binnen maximaal 14 dagen aan u terugbetaald.

10.2. Indien de klant een of enige van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomsten die daaruit voortvloeien niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is zij van rechtswege in verzuim. Als dan heeft BuyBestshop het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat BuyBestshop tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele BuyBestshop verder toekomende rechten.
10.3. Alle vorderingen, die BuyBestshop in geval van ontbinding van de overeenkomst op de klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn

Artikel 11. GESCHILLEN

11.1 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit vloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van BuyBestshop. Indien BuyBestshopzich op dit beding beroept zal hij de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen.
11.2 De klant heeft het recht om, binnen een termijn van vijf (5) weken na verzending van de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in het vorige lid, voor de beslechting van een geschil te kiezen voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de woonplaats van de klant is gelegen. Indien de klant van dit recht gebruik maakt, dient hij BuyBestshop hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 12. PERSOONSGEGEVENS

12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door BuyBestshop nageleefd. Wanneer de klant zijn of haar persoonlijke gegevens wil inzien, corrigeren of verwijderen, kan de klant hierover met BuyBestshop contact opnemen. BuyBestshop zal de klant de gewenste informatie verschaffen of het databestand aanpassen.
12.2 BuyBestshop zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

  


HomeHome

Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.

Nieuwe producten

Er zijn op dit moment geen nieuwe producten

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen